दिव्यांग विषयक शासन निर्णय , परिपत्रक | divyang gr maharashatra

दिव्यांग विषयक शासन निर्णय , परिपत्रक |  divyang gr maharashatra


Sr No Subject pdf
1 दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ (The
Rights of Persons with Disability Act 2016)
Download
2 दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ (RPWD 2016)
नुसार दिव्यांग्त्व प्रमाणपत्र वितरण
Download
3 दिव्यांग व्यक्तीसाठींचे महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण 2018 , ची अंमलबजावणी करण्याबाबत Download
4 दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार गट-अ ते गट-ड संवर्गात दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित करणेबाबत... Download
Previous Post Next Post