आनंदाची बातमी ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू - 7th Pay Commission News

7th Pay Commission Latest News : राज्यातील खाजगी शाळा मधील कर्मचाऱ्यांना अद्याप पर्यंत असुधारित वेतनश्रेणीमध्ये वेतन अदा करण्यात येत होते, आता या कर्मचार्यांच्या  वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून , सदर कर्मचाऱ्यांना सन 2016 पासून सातवा वेतन आयोगाचा लाभ 3 मार्च 2023 च्या महाराष्ट्र राज्य शासन राजपत्र (7th Pay Gazette PDF) नुसार लागू करण्यात आलेला होता, त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन आता 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुधारित वेतनश्रेणी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू - 7th Pay Commission News

7th Pay Commission News

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना यापूर्वीच सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ लागू करण्यात आलेला आहे , परंतु राज्यातील खाजगी शाळा मधील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग अद्याप पर्यंत लागू करण्यात आलेला नव्हता , अशा कर्मचाऱ्यांना आता 2016 पासून सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू करण्यात आलेला आहे.

तसेच सुधारित वेतनस्तर राज्यातील जिल्हा परिषदमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी), विस्तार अधिकारी या संवर्गांच्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२३ लागू रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आला आहे.

कोणाला मिळेल लाभ?

यामध्ये प्राथमिक शिक्षक ,प्रशिक्षित शिक्षक ,अप्रशिक्षित शिक्षक, तसेच राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी , माध्यमिक शाळा मधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी त्याचबरोबर विशेष शिक्षक शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक इ. कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.

सुधारित वेतनश्रेणी शासन राजपत्र - 7th Pay Gazette PDF

या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीनुसार सातवा वेतन आयोगामध्ये नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे . या संदर्भातील सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत 3 मार्च 2023 च्या महाराष्ट्र राज्य शासन राजपत्र (7th Pay Gazette PDF) नुसार लागू करण्यात आलेला होता, त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन आता 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुधारित वेतनश्रेणी अधिसूचना काढण्यात आली आहे.


राज्य वेतन आयोग समितीच्या शिफारशी (खंड-2) शासन निर्णय
सुधारित वेतनश्रेणी शासन राजपत्र येथे डाऊनलोड करा
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू शासन निर्णय

Previous Post Next Post